نواب صفوي مع آيت الله کاشاني - عام 1330

نواب صفوي مع آيت الله کاشاني - عام 1330
1- نواب صفوی 2- سید ابوالفضل برقعی 3- آیت الله کاشانی 4- شیخ عباسعلی اسلامی